Add Your Heading Text Here

Aanpak

Missie verklaring

International Peace Information Service of Internationale Vredesinformatiedienst (IPIS vzw) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat informatie, analyse, en capaciteitsversterking op maat voorziet ter ondersteuning van actoren die een visie van vrede, duurzame ontwikkeling en mensenrechten willen realiseren.

In de loop der jaren ontwikkelde IPIS een geografische focus op sub-Sahara Afrika en een thematische focus op natuurlijke rijkdommen, conflictmotieven van gewapende actoren, bedrijven & mensenrechten, en internationale wapentransfers. Binnen deze focus streeft IPIS er naar om een center of excellence te zijn op het gebied van terreinonderzoek.

Het onderzoeksprogramma Natuurlijke Rijkdommen biedt diepgaand onderzoek naar de exploitatie van natuurlijke rijkdommen. IPIS beschikt over een unieke expertise inzake natuurlijke rijkdommen, de verbanden met conflict en de financiering ervan, ontwikkeling, milieu, mensenrechten en beleid.

Het onderzoeksprogramma Wapenhandel & Veiligheid belicht feiten met betrekking tot de ontransparante internationale wapenhandel met en in onze focusregio. De analyse van deze gegevens biedt inzicht in de gevolgen van de wapenhandel voor conflict en onderontwikkeling, en aanbevelingen om de verspreiding van wapens in Sub-Sahara Afrika tegen te gaan. In dit verband onderzoekt IPIS de logistieke ketens en infrastructuur die wapenoverdrachten naar onze focusregio vergemakkelijken.

Het onderzoeksprogramma Conflict Mapping streeft ernaar de verschillende motieven van conflict actoren in kaart te brengen. Een belangrijk deel van dit onderzoek is gewijd aan het verzamelen van betrouwbare gegevens in het veld en de visualisering daarvan in cartografisch materiaal.

Het onderzoeksprogramma Bedrijven & Mensenrechten houdt zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de rol van de particuliere sector in onze focusregio. In de loop van vele jaren zijn we getuige geweest van de potentie van particuliere bedrijven om welvaart te creëren en vrede te bevorderen, maar ook conflicten en ongelijkheid. Het onderzoek richt zich op alle aspecten van duurzame ontwikkeling, respect voor mensenrechten, en de implementatie van zelfregulerende en wettelijke kaders.

Om ervoor te zorgen dat ons onderzoek en onze expertise een zo breed mogelijk publiek bereiken, vult IPIS onderzoek vaak aan met capaciteitsversterking. In toenemende mate biedt IPIS op zichzelf staande capaciteitsversterking aan, bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften en kennishiaten die door partners en cliënten zijn vastgesteld.


Onderzoeksmethode

De onderzoeksmethode van IPIS houdt het midden tussen een journalistieke en een academische benadering. Met de journalistiek hebben we een sterke focus op het feitelijke gemeen, in tegenstelling tot de eerder theoretische invalshoek van academische research. IPIS gaat echter dieper en grondiger op zijn onderzoeksthema’s in dan binnen het journalistieke métier gebruikelijk is. Daarmee komen we dicht bij de onderzoeksjournalistiek en haar graafwerk dat zich uitstrekt tot bronnen buiten het publieke domein.

Onze informatievergaring is een permanente bezigheid en gebeurt via de consultatie van bronnen op het internet, de studie van academische en journalistieke publicaties, de analyse van vertrouwelijke documenten, het bijwonen van colloquia, terreinonderzoek en interviews binnen een uitgebreid netwerk aan contacten dat in de loop van vele jaren werd opgebouwd. Die informatiestroom wordt verwerkt door de onderzoekers en vormt de basis voor de researchprojecten die we uitvoeren voor externe opdrachtgevers en voor onze informatieve dienstverlening aan ontwikkelingsactoren.

Afhankelijk van de vereisten van onze afnemers, publiceren wij onze rapporten of beperken we ons tot het opmaken van dossiers die enkel voor de opdrachtgever bestemd zijn. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om een dossier dat dient als basis voor een NGO-campagne of voor het uitstippelen van beleidsopties door een overheid.

IPIS hecht er het grootste belang aan dat zijn onderzoekswerk ook daadwerkelijke en realistische oplossingen aanreikt voor zijn stakeholders. De analyses in onze dossiers gaan daarom steeds vergezeld van werkbare aanbevelingen die we aftoetsen bij juridische en technische experten en bij beleidsmakers. De aanbevelingen worden gericht aan alle bij het onderzoeksthema betrokken stakeholders. Op vraag van de opdrachtgever ontwikkelen wij ook trainingpaketten, cursussen, workshops en presentaties.

IPIS gaat vaak om met gevoelige informatie en streeft daarbij deontologische principes als betrouwbaarheid, kritische zin, objectiviteit en check & double-check na.